Сочинение на тему Я учу китайский язык 从小

从小,我是有兴趣了解中国。

Cóngxiǎo, wǒ shì yǒu xìngqù liǎojiě zhōngguó.

所有我认识的人告诉我,这是一个非常困难的语言学习。

Suǒyǒu wǒ rènshí de rén gàosù wǒ, zhè shì yīgè fēicháng kùnnán de yǔyán xuéxí.

Вася.К

7 класс 2014